Alver

Alverna är mytiska varelser från en annan värld, men som genom världshistorien ofta lagt sig i människornas liv. På vissa platser lever alverna sida vid sida med människorna, i mer eller mindre harmoni. Alverna kommer från en värld som de själva kallar Alvheim, men de vakar noga över hemligheten om vart portalerna till den världen är gömda.

Biologi

På många sätt liknar alverna människor till utseendet. De är ungefär lika stora, och har samma uppsättning kroppsdelar. Variationen i hud-, hår- och ögonfärg är lika stor bland alverna som den är hos människorna. Hos de som har förmågan att se det övernaturliga är det dock sällan någon tvekan om huruvida någon är en människa eller en alv. En av ledtrådarna är att alverna har distinkt spetsiga öron, till skillnad från människornas runda, men också den magiska aura de omges av.

Det är vanligt att tro att alver antingen är odödliga, eller lever väldigt, väldigt länge. Det är inte sällan en alv kan referera till saker som hände för många hundra år sedan som om det var nyligen. Detta är dock inte på grund av att de lever extra länge, utan snarare för att tid passerar annorlunda i alvheim och Svartalvheim än den gör i människornas värld, samt det faktum att alver har en annan syn på tid än till exempel människor.

En annan intressant pekuliaritet som bara alverna verkar uppvisa är deras nära band till årstiderna. Även om alla alver har sin egen personlighet, så tenderar de att förändras allteftersom att årstiderna växlar. Det varierar från individ till individ hur mycket och på vilket sätt de förändras, men alla brukar uppvisa någon förändring.

Under våren tenderar alver att omfamna förändring och nytänkande. De är fyllda av optimism, nyfikenhet och hopp om framtiden. Sommarens alver tenderar att vilja leva i nuet och inte bry sig särskilt mycket om framtiden, de är kärleksfulla, tillgivna, och fulla av tillit. Höstens alver å andra sidan bekymrar sig över framtiden, och är realister på gränsen till pessimister. De är försiktiga, planerande och något misstänksamma. Slutligen så är vinterns alver konservativa, allt ska vara som det alltid har varit och förändring är av ondo. De är sparsamma, försiktiga och betydligt mer uppmärksamma på sakers nackdelar än fördelar.

Raser

Det finns två olika sorters alver; ljusalver och svartalver. Ljusalver lever på ytan i alvheim, i ljuset, medans svartalverna lever under jord, i mörkret. Enligt de själva är ljusalver de vackraste av varelser, medans svartalver tenderar att vara knotiga, deformerade varelser. Huruvida en utomstående, till exempel en människa, skulle hålla med om att så är fallet är något mer tveksamt. Tydligt är att där ljusalver brukar vara något fixerade vid fysisk, ”naturlig” skönhet, är svartalver minst lika förtjusta i den skönhet som kan skapas, till exempel genom smycken och vackra saker eller ting. För en utomstående är det ibland uppenbart om en alv är svart eller ljus, men långt ifrån alltid, men de själva verkar alltid anse att det är fullkomligt uppenbart, och kan bli ganska förolämpade om de misstas för fel sorts alv.

Huruvida en alv är svartalv eller ljusalv är inte, som man kan tro, ärftligt. Det beror istället på vilken månfas hen är född i. Ljusalver föds under månens andra och tredje kvarter, när månen är mer ljus än mörk, och mörkalver föds under månens första och fjärde kvarter, när månen är mer mörk än ljus. Om ett par ljusalver får en svartalv lämnas den bort till att bli uppfostrad av svartalver och vice versa.

Kultur

Alvernas kultur präglas av nära band till magin och naturens cykler. Deras liv centreras kring olika tidscykler; intuitiva exempel är årstidernas växlingar och månens faser men mer svårtolkade exempel såsom magins skiften och flöden mellan världarna förekommer också. De flesta alver känner till de cykler som påverkar dem och var deras plats i helheten finns eftersom att deras liv annars skulle bli en kaotisk röra. Alvernas magi ligger väldigt nära den animistiska skolan av magi som människor använder, och kallas sejd. Den grundades enligt myterna av vanen Freja som sen lärde ut den till asaguden Oden. Idag kan de flesta alver tillräckligt om sejdekonsten för att delta i större ritualer ledda av sina stora magiker.

Tro

Alvernas tro ligger väldigt nära vad människorna i Norden en gång trodde på. Ljusalverna dyrkar asarna medan svartalverna dyrkar vanerna. Deras mytologi berättar om ett krig av episka mått mellan asar och vaner som slutade i en dyrköpt vapenstillestånd, detta krig delade även upp det en gång enade folket i Svart- respektive Ljusalver. Akademiker och förstå-sig-påare från andra arter ifrågasätter huruvida gudarna faktiskt existerar och om legenderna ger en rättvis bild av hur raserna uppkom, men dessa röster ger alverna inte mycket för.

Gudarna vördas genom blot, där de viktigaste tre är höstblotet, midvinterblotet och vårblotet. Under de bloten blotas ting (både värdesaker men även livskraft i form av t.ex. boskap) till årstidens viktigaste gudar under jättelika ceremonier. Det finns även mindre blot för specifika ändamål såsom att en alv blir vuxen, att få krigslycka eller att helga en byggnad. Under dessa brukar endast en gud blotas till.

Den absoluta majoriteten av alverna tror på såväl asar som vaner, och det är i stort sett otänkbart att inte vara religiös. För alverna handlar det inte om “tro” så mycket som att gudarna faktiskt existerar och därför måste vördas. Det kan finnas alver som väljer att inte dyrka och blota till gudarna, men i regel betyder detta inte att de tvivlar på deras existens. Bland asarna återfinns bland annat Balder, Brage, Heimdall, Hlin, Idun och Saga. Bland vanerna återfinns bland annat Frej, Freja, Fjorgynn, Fjorgyn, Frigg, Njord och Njärd.

Namn

Alverna använder förnamn, tillnamn och son-/dottirnamn, namnkulturen är tydligt fornnordisk och liknar bland annat isländska namn. Ett exempel kan vara Signý Den Trogna Hljoddottir eller Sigmund Sigyr Siggeisbane Völsungrson.

Fáfnir

Northri

Hreidmar

Austri

Nabbi

Galar

Hár

Sindri

Ivaldi

Andvari

Fjalar

Eitri

Styre

I princip alla alver ingår i hovet. Hovet styrs av en regent, vilken kan vara av vilket kön som helst och antingen svart- eller ljusalv. Regenten skiftar också med årstiderna, och alla regenter etablerar sin egen hierarki baserat på vad de själva anser är viktigt och värdefullt. Någon som är högt uppsatt och mycket viktig på våren kanske inte har något att säga till om alls på hösten. Det finns alver som valt att ta avstånd från hovet och därför inte erkänner regenten som sin ledare, men de är inte särskilt vanliga och de har då inte längre ett hem i Alvheim eller Svartalvheim.

Hierarki hos alverna varierar. Svartalverna tenderar att anse att skicklighet och kunskap ska värderas högt, och därför tillskrivs hög status till individer som är skickliga på sitt hantverk och liknande. Ljusalver har en mer komplex hierarki där sociala aspekter såsom vem du känner, vem du är släkt med och annat kan spela in, men även där talanger såsom till exempel förmåga att spela musik kan spela in i att höja en individs status. I mixade sammanhang är det aldrig givet huruvida ljus- eller svartalver kommer ha mest status och makt.

Tid

Ett udda fenomen när det kommer till alverna är deras syn på tid. I och med att många av dem lever i flera världar, Mannheim(människornas värld) såväl som Alvheim, där tiden inte rör sig lika snabbt samt hur nära deras band till naturens cykler är så har de utvecklat en annan attityd till tid än vad människor oftast har.

De finner det sällan relevant att mäta eller räkna tid. Det kan finnas ett värde i att veta om någonting är bråttom eller inte, men att gå in och mäta exakt hur mycket tid som passerar är något det oftast inte gör. Frågar man en alv hur gammal hen är kan svaret ofta vara någonting i still med “gammal” eller “ung”, om de alls ger ett rakt svar. De använder inte klockor och kalendrar på det sätt människor gör.

Däremot är nuet relevant. Det är viktigt att veta vilken årstid det är, vart i dagscykeln man befinner sig. Allt detta påverkar dem i någon mån. Årstider, vilken fas månen befinner sig, vart på himlen solen står, men även större saker såsom huruvida det är en pågående Aestus eller inte. Men cykler kommer och går. Missar du en soluppgång kommer det alltid en ny i morgon.

Detta är någonting som ibland kan få alverna att framstå som tämligen underliga för de som lägger vikt vid att mäta tid, men lika stor är deras förundran över de kulturer som väljer att göra sånt.

Historia

I och med att alver inte räknar tid så kan deras historieskrivning ibland uppfattas som något osammanhängande. De har myter och historier om saker som har hänt, men de uppblandas ofta med rent mytologiska saker. För alverna verkar ofta symbolvärdet i en berättelse väga tyngre än huruvida det hänt på riktigt eller inte.

De är överens om att deras historia har sin början i skapandet av alverna och Alvheim.

Då levde Völund-första-av-sitt-namn, Brynhild Sóldottir och Sigrun Jotundreper. Då levde alver i fred och välstånd. De reste många landmärken och dessa är ofta utvalda för att vara blotplats för de tre stora bloten.

Innan asarna och vanerna så dyrkades De Gamla Gudarna. De sattes åsidan till förmån för att svära trohet till asarna och vanerna. De Gamla Gudarna finns det nästan inga berättelser om.

När alverna spritt sig över hela Alvheim var det vanligt med stridigheter och konflikter över markområden.

När alverna kom till Mannheim stred de ofta mot bland annat trollen.

För att försöka ena det splittrade folket igen gick de fyra regenterna Borghild Tryggvidottir, Gudrun Järnhand Vidottir,Sigfjotli Halvhjärta Ullson och Gól Salt Völundson ihop och tog makten över båda folken. De delade upp styret mellan varandra och enligt årstiderna, för att alla skulle ha en rättvis chans att styra.

Ett fruktansvärt krig bröt ut mellan asar och vaner där alvernas samhälle delades i två för att sluta upp bakom respektive sida. Kriget rasade i full styrka och det såg ut som att vanernas visdom vann dem övertaget när det plötsligt slog om till asarnas favör. Vanerna ser var det barkar och valde att förhandla fredsvillkor hellre än att slåss till sista blodsdroppen. Gisslan utbyttes; Frej, Freja och Njord från vanernas sida och tre namnfattiga från asarnas. Vanerna återhämtade sig aldrig fullständigt från detta nederlag. Det var även då Tor bannlyste alla alver som stått på vanernas sida djupt under Alvheims yta, det var dessa alver som blev svartalverna och underjorden kom att kallas Svartalvheim.

Det fanns en tid då alverna var försvagade och inte redo att bekämpa yttre fiender, då planerade en mörk furste vid namn Grafvitnir att invadera alvheim med sin armé, genom en portal från en av de andra världarna. En alv endast känd som Álvurinn, trollkarlen, smed en plan som kom att ändra världarnas konstellation fundamentalt. Genom massiva blotsoffer betalade i hundratals alvers liv lyckades han att försegla fiendens portaler in till Manheim, och därmed även stoppa deras invasionplaner. Han erbjuds platsen som ensam härskare över alverna men avböjer, ty hans samvete var för tyngt av hans avskyvärda dåd och han försvinner bort ur historian för evigt.

Att spela alv

Om du väljer att spela svartalv måste du välja nackdelen Sårbar för solljus på minst nivå 1. Om du väljer att spela ljusalv måste du välja nackdelen Känslig för metall på minst nivå 1, vanligtvis med specifikationen järn men även andra metaller kan förekomma.

I mångt och mycket är en alvroll inte alltför olik en människoroll, deras syn på livet är inte så människo-olik som till exempel en automatons. Men det finns skillnader, och det är värdefullt att låta dem synas så att skillnaderna mellan alver och människor får märkas och komma i spel. Den viktigaste saken att fundera på och förbereda sig för är alvernas syn på tid och hur fundamentalt den skiljer sig från andras sätt att räkna och mäta tid.

Saker att fundera på kan vara:

  • Hur påverkas just din alv av årstiderna? Mycket eller lite? Finns det någon årstid hen påverkas kraftigare av?
  • Hur mycket tid har din alv spenderat i människovärlden? Hur bra koll har hen på deras kultur, teknologi och annat? Vad tycker hen om den?
  • Finns det någon del hos din alv som är extra “alvisk”, det vill säga någon punkt där du kan spela upp kulturskillnaderna extra mycket?
  • Hur förhåller sig din alv till Hovet? Vad tycker hen om andra arter och deras samhällen?
  • Hur ser din alvs familj ut? Är de i majoritet svartalver eller ljusalver?
Annonser