Carolinaorden och Magicum

Uppsala är och har nästan alltid varit en universitetsstad. Studenterna är överallt och akademisk kunskap värderas högt. Så även i Uppsalas Skugga. Många Utvalda och andra varelser dras till staden i jakten på kunskap. Även Uppsala universitet har en Skugga, som går under namnet Magicum. Där hålls kurser i magi och andra övernaturliga studier, som till exempel drakars biologi eller utdöende bergstrollsdialekter. Carolinaorden är de som står som ansvariga för Magicum, de sköter det administrativa arbetet samt att de som undervisar allihop är medlemmar i orden. Carolinaorden är även var de flesta alumner från Magicum hamnar. De bor inte nödvändigtvis kvar i staden, men tack vare sitt medlemsskap i ordern kan de hålla kontakt och får tillgång till ordens resurser vid behov.

Historia

När Uppsala Universitet grundades 1477 så var Magicum inte avskilt utan en del av resten av universitetet. Det gick dock inte särskilt lång tid innan det blev problematiskt att undervisa om saker såsom magi, alkemi, och astrologi. Både för att de flesta på universitetet var Drömmare, och därför inte förstod vad kurserna egentligen handlade om, samt för att majoriteten av de som undervisade och studerade på universitetet var teologer och därför hade problem med att det undervisades “häxkonster” på deras universitet.

Detta ledde till att de Utvalda på universitetet officiellt lämnade det och kurserna slutade existera. I Drömmarnas dokumentering av tiden finns få eller inga omnämnanden av detta, de flesta vet inte att det någonsin har funnits. Detta är dock inte hela sanningen. För att fortsätta med sina studier och sin undervisning så grundades Carolinaorden. De blev ansvariga för de ekonomiska och praktiska delarna av att driva det som kom att kallas Magicum, en hemlig fakultet som fortsatte existera i universitetets Skugga. (Den som är insatt i universitetshistoria vet att det dröjde många år till innan Drömmarnas universitet delades upp i fakulteter. Magicum var först!)

Carolinaordens egna arkiv sträcker sig inte längre tillbaka än tidigt 1600-tal, där de första inläggen redovisar till synes vardagliga sysslor som om de aldrig avbrutits. Flera försök att återskapa de förlorade arkiven har gjorts men hittills har de varit ett fruktlösa. De två vanligaste teorierna bakom de försvunna arkiven är antingen den svenska reformationen eller att det varit en Aestus. Mer exotiska teorier pekar på omfattande konspirationer eller att Carolinaorden bara fabricerat sin ålder för att få dem att låta finare än de är.

Under 1600-talet såg orden ett ordentligt uppsving under stormaktens vingslag och för en tid tycktes deras resurser outtömliga med en stor mängd internationella ordenmedlemmar som bidrog med material. Mycket av kunskapen som ansamlades under denna tid fokuserade på att bygga upp ett bibliotek av rådata och väldigt lite på att faktiskt bearbeta det till några slutsatser. Idag är dessa mycket svåra att tolka och har övergetts av alla utom de mest luttrade akademiker.

Mot början av 1700-talet märks en tillbakagång i Carolinaorden till följd av flera interna konflikter som skakat orden i sina grundvalar. På mindre än tio år halveras ordens medlemmar och mot 1800-talets början är Carolinaorden en bråkdel av vad den en gång varit. Århundradet präglas av filosofiska verk som Jaktmeister Gertrud Haafs “Magia Naturalis” och Lyktsven William Klangs “Bortom den naturvetenskapliga metoden”.

1800-talet såg en långsam återhämtning från ett traumatiskt århundrade och på många sätt förbättrades livet inom orden. Den gamla universitetsbyggnaden Academia Carolina byttes ut mot Carolina Rediviva där orden “fick” ett antal egna våningar både över och under markplan att husera sin nu imponerande samling av böcker och skrifter i, samt att källarlokalerna används för mer praktiskt arbete. Mot slutet av 1800-talet började den naturvetenskapliga metoden få fotfäste även i Skuggan och allt mer äldre verk kritiserades för att vara ovetenskapliga.

Under årens gång har Carolinaorden växt och krympt. Konstant har varit det faktum att gruppen består av Utvalda och övernaturliga akademiker. Många av dem magiker, men långt ifrån alla. De förvaltar ett stort bibliotek, tillhandahåller labb och lokaler till sina medlemmar, och driver än i dag ett Magicum där mycket är sig likt men också mycket har förändrats. Det finns kurser som har nästan samma kursinnehåll i dag som det hade på 1500-talet, men det finns även ett fåtal kurser som till exempel berör teknomagi och andra “nya” påfund.

Medlemsskap

Det krävs inte särskilt mycket för att kunna bli medlem i Carolinaorden. Det är inte stadgebundet, men ett inofficiellt krav på medlemsskap är att ha publicerat minst en akademisk text för att bevisa sig värdig. Detta innebär i praktiken att studenter på Magicum i regel inte går upp och blir medlemmar i orden förrän de har avslutat i alla fall den första delen av sina studier.

När en person väl är medlem så finns det lite olika vägar att gå. En del av medlemmarna fortsätter vara nära bundna till Magicum och går in i undervisning samt det administrativa arbetet. Andra väljer att hålla sig mer aktiva vad gäller ordens arbete, utan använder primärt sitt medlemsskap som ett sätt att hålla kontakten med andra akademiker, få tillgång till labb och bibliotek, samt andra resurser som kan behövas för att driva sina egna studier.

Det är förstås inte heller ovanligt att orden arrangerar gasquer och andra fester för sina medlemmar, samt att dess lokaler inte helt sällan kan se ut lika mycket som en sällskapsklubb som en plats för akademiskt arbete.

Loger

Orden har även loger över hela världen i olika storlekar. Dessa är ett sett för ordensmedlemmar som inte kan eller vill bo i Uppsala att ändå hålla samman och samarbeta. Logerna bidrar allt som oftast med studier och insamlad kunskap, men det händer även att till exempel magiska artefakter skickas till Uppsala via en loge.

I dag finns loger i:

 • Istanbul, grundad 1612
 • Paris, grundad 1612
 • Cairo, grundad 1612
 • Teheran, grundad 1614
 • Rom, grundad 1621
 • Philadelphia, grundad 1704
 • Johannesburg, grundad 1799
 • Calcutta, grundad 1857
 • Hongkong, grundad 1865

 

Titlar och organisation

Ordens ledning består av den Högsta Konklaven, vilket är nio personer som styr över Orden. De förvaltar ordens resurser och utfärdar instruktioner i enlighet med stadgarna. Konklavens ordförande är ordens Stormästare. Denne är det högsta hönset och har vetorätt i konklaven och dennes röst räknas som utslagsröst.

Carolinaorden har många titlar. Några exempel är Rector Magnificus, Greve Major Facilitator, Överbibliotekarie, och många fler. Arkiven verkar antyda att det funnits perioder där det stått varje medlem fritt att skapa titlar för sig själv, så länge de inte inkräktat på någon annans. Detta ledde till en uppsjö av oöverskådliga titlar som i praktiken knappt betydde någonting alls.

De eviga stadgarna

“De eviga stadgarna” stadsfästes i ordens begynnelse och lyder som följer:

 • 1. Dessa stadgar är eviga och får aldrig ändras.
 • 2. Carolinaorden skall förhålla sig opartisk till magiska skolor och akademiska discipliner.
 • 3. Alla Carolinaordens medlemmar skall sträva efter att ansamla och bevara kunskap.
 • 4. Medlem i Carolinaorden är den som ärligt svär på sin själ att upprätthålla dessa stadgar.

Stadgarna har uttolkats till att exkludera odöda och konstrukter från medlemskap i orden även om det har varit vanligt att ordenmedlemmar hållit sig med såväl odöda som konstrukter för att underlätta sin forskning. På senare tid har flera talat för att detta är orättvist men den större delen av Carolinaorden rycker bara på axlarna och pekar ortodoxt på stadgan som omöjliggör revidering. Stadgarna har även möjliggjort att såväl neomantiker som svartkonstnärer kunnat funnit en plats för att bedriva sin forskning, och den har även tolkats som att öppna upp även för forskning som inte använder den naturvetenskapliga metoden då exempelvis många schamaner ser detta som kontrainuitivt. Det finns teorier om att anledningen till det specifika omnämnandet av själar kommer av det faktum att många av Magicums ursprungsmedlemmar också studerat teologi vid universitetet, många av dem var till och med präster och var därför intresserade av att garantera den “själsliga hälsan” hos sina medstuderande.

Carolinaorden och TEO (Thoths Esoteriska Order)

Det finns ganska stort överlapp mellan Carolinaordens akademiska arbete och det arbete som utförs av TEO. Detta blev väldigt tydligt när TEO etablerade en loge i Uppsala för många hundra år sedan och började försöka få inflytande över universitetet. Konflikter mellan de två grupperna uppstod och turbulenta år följde. Till slut kom de båda till en inofficiell överenskommelse, där samtliga av TEOs medlemmar i staden även gick in i Carolinaorden som medlemmar. Detta innebar att de inte längre behövde konkurrera om universitetet, utan kunde samarbeta. TEOs loge i Uppsala är en av de allra största, men den är en “allmänt känd hemlighet”. De flesta vet att många av Carolinaordens medlemmar även är medlemmar i TEO, men det är ingenting som det pratas särskilt mycket om. Så länge alla låtsas som om det regnar så behöver inga nya problem uppstå.

Dragonkåren

Carolinaordens Dragonkår är ordens nybildade militära del som bildades på initiativ av Magicums nya rektor Didrik Adlercreutz med Greve Major Facilitator Leopold Casimir som befälhavare. Efter en ettårig utbildning på Magicum kan en magiker ansöka om att bli antagen till Dragonkåren. Som Dragon är dennes ansvar att strida åt och försvara Carolinaorden samt att hantera kriser av civil art som kan uppstå i Skuggan. Målsättningen är att Dragonkåren ska bestå av en skvadron om fem rotar med fyra Dragoner i varje rote. En av rotarna kommer vara sjukvårdsrote.

 

Annonser